360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
BİRİMLER

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Birim Müdür Vekili: Mehmet Serdar ÖZŞAHİN
Müdürlük Eposta: basin@yahyali.bel.tr
Müdürlük Telefon: (352) 6113007 Dahili : 127
Müdürlük Adresi: Seydili Mahallesi Kayseri CaddesiYahyalı/KAYSERİ
YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Yahyalı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü’nün, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ndeki
personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer
ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen ;
Belediye : Yahyalı Belediyesini,
Başkanlık : Yahyalı Belediye Başkanlığını,
Müdürlük : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,
Personel : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görevli tüm
personelleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 5- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Müdür ve yeteri kadar
personelden oluşmaktadır.

Bağlılık
MADDE 6- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya
görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya
görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 7 –
1- Yerel ve Ulusal Medyada Yahyalı Belediyesi ile ilgili yer alan bütün haberlerin
takip edilmesi, arşivlenmesi,2
2- Başkanlığımız faaliyetleriyle ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak,
konuyla ilgili Cd, kaset, slayt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtılması,
3- Çeşitli tarihi günlerde günün önemine uygun kutlama törenlerinin tertiplenmesi,
4- Çeşitli gün ve haftalarda şenlik, festival v.s. gibi faaliyetlerin organizasyonunun
yapılması,
5- Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin
tanıtılması için basın yayın organlarıyla iletişime geçilmesi,
6- Törenlerle ilgili olarak davetiye bastırmak, afiş yaptırmak, broşür bastırmak ve
bunların gerekli yerlere asılması ve dağıtılmasının sağlanması,
7- Belediye faaliyetleri ve yapılan hizmetleri yerel basın ve kamuoyu
bilgilendirilmesi amacıyla haber ve bilgi akışını belediye internet sitesi üzerinden
gerçekleştirilmesi,
8- Belediye ile basın yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine
etmek, haber ve bilgi akışı ile basın randevuları ile başkanın basın toplantılarının organize
edilmesi,
9- Başkanlığa yapılan ziyaretlerin fotoğraflanması ve arşivlenmesi,
10- Belediye ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı tüm hizmetlerin ve açılış ile
organizasyonların fotoğraflanması ve arşivlenmesi,
11- Başkan mesajlarının hazırlanması,
12- Başkanlığa bağlı törenler, organizasyonların düzenlenmesi,
13- Yahyalı Belediyesinin resmi web sitesi için gerekli olan görüntülü ve
görüntüsüz haberleri hazırlayıp sitenin sürekli güncelliğinin korunması,
14- Belediyemizin etkinliklerini vatandaşlarımıza duyurmak amacıyla toplu sms
sistemine kayıtlı kişilere mesaj gönderilmesi,
15- Sosyal ve Kültürel aktivitelerin yürütülmesi,
16- BİMER başvurularının takibi,
17- Bilgi Edinme Sistemi ile ilgili başvuruların takibi,
18- Belediyemize ait Billboardların kiralama işlemlerinin yürütülmesi,
19- Milli kültürümüzün yazılı belgeleri, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve
tanıtım amaç ve kapsamlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,
20- Asker Aile Yardımı başvuruları ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması,
21- Belediyemiz birimlerinden ve Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen ilanların
süresi içerisinde ilgisine göre ilan panosu, ses yayın cihazı ve belediyemiz web sitesinde ilan
edilmesini sağlayıp, ilan tutanaklarının ilgili birimler ile kurum ve kuruluşlara
gönderilmesini sağlamak.
22- Vatandaşlardan gelen ilan taleplerinin uygunluğuna bakılarak ücreti
karşılığında ilan panosu ve ses yayın cihazıyla ilanın yapılmasını sağlamak.

Müdürlük Yetkisi
MADDE 8 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan
görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine
verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca
verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri
gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 10 –
1- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil
eder.
2- Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını
düzenler.
3- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük
personelinin disiplin amiridir.
4- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında
koordinasyonu sağlamak.
5- Müdürlük Faaliyet Raporunu hazırlamak.
6- Müdürlük bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak.
7- Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
8- Müdürlük arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
9- Müdürlüğü ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine
teklifte bulunmak.
10- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393
Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar
çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11-
Müdürlük bünyesinde bulunan personeller, görevlendirmelere istinaden ve
kendilerine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla
mükelleftir. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 12- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili
mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
Madde 13- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi
doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve Mülki İdare Amirine gönderildiği tarihte
yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14- Bu yönetmelik hükümlerini Yahyalı Belediye Başkanı yürütür.
Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör