360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

İ L A N

 BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, 100. Yıl Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 7 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1

100. Yıl

1416/1

498,87

Konut Alanı A-2
 Taks=0.20 E=0.40

372.000,00 TL.

11.200,00 TL

2

100. Yıl

1416/2

505,85

Konut Alanı A-2
 Taks=0.20 E=0.40

346.000,00 TL.

10.400,00 TL

3

100. Yıl

1416/3

560,14

Konut Alanı A-2
 Taks=0.20 E=0.40

384.100,00 TL.

11.600,00 TL

4

100. Yıl

1416/4

509,59

Konut Alanı A-2
 Taks=0.20 E=0.40

350.000,00 TL.

10.500,00 TL

5

100. Yıl

1416/5

586,90

Konut Alanı A-2
 Taks=0.20 E=0.40

398.000,00 TL.

12.000,00 TL

6

100. Yıl

1416/6

590,00

Konut Alanı A-2
 Taks=0.20 E=0.40

410.050,00 TL.

12.400,00 TL

7

100. Yıl

1416/7

617,29

Konut Alanı A-2
 Taks=0.20 E=0.40

423.850,00 TL.

12.800,00 TL

 

2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

3- Yapı Ruhsatı ve ruhsat eki projeleri Mimari Estetik Komisyonu kararı doğrultusunda düzenlenecektir.

4- İhaleler 7 Mart 2023 Salı günü saat 10.35’den itibaren yukarıdaki sıraya göre 5’er dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.

6- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :

A) Gerçek Kişilerden :

1- Kanuni ikametgâh belgesi

2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

B) Tüzel Kişilerden :

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

3- Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin imza sirküleri.

4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

7- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 09.45’e kadar teslim edeceklerdir.

 

İlan Olunur.  23.02.2023                                                     

                                                                                                         Yahyalı Belediye Başkanlığı

Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör