360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

 

Kayseri İli Yahyalı Belediye Başkanlığından:

 

1-                 Mülkiyeti Belediyemize ait, Yuları Mahallesi Bozyer Mevkii 2 pafta, 712 parsel numaralı 22.770 m² taşınmaz, üzerinde bulunan Soğuk Hava Deposu, Elma Kalibrasyon Tesisi ve müştemilatları ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır 

 

Mahalle Mevkii 

Pafta

Parsel

Alan (m²)

Niteliği

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

Yuları Bozyer 

2

712

22,770 

Kargır Soğuk

Hava Deposu ve Arsası 

30.000.000,00 TL

900.000,00 TL

 

2-                 İhale 07.02.2023 Salı günü saat 10.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-                 İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a-      2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b-      Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalar ya da finans kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.   

c-      Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

d-     Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

e-      Gerçek kişilerden ikametgâh ilmühaberi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi

f-       Tüzel kişilerden Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

g-      Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

h-      Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.

i-        2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

j-        İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. (Şartname ihale günü saat 09.30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)

k-      Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)      

4- Son müracaat tarihi en geç 07.02.2023 Salı günü saat 10.15’e kadar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

İlan Olunur.           

Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör