360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

İ L A N

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Çiğilli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

Sıra No

Mahalle

Ada / Parsel

Alan (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Çiğilli

1466/1

3082,20

Arsa

E=0,60 Yençok=11.50 m Yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı

7.200.000,00 TL

216.000,00 TL

2

Çiğilli

1466/2

2079,65

Arsa

E=0,50 Yençok=8.50 m Yapılaşma şartlarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı

10.300.000,00 TL

309.000,00 TL

2- İhale 12.12.2023 Salı günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 10’ar dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalar yada finans kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.

c- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

ç- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

d- Gerçek kişilerden ikametgâh ilmühaberi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi

e- Tüzel kişilerden Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

f- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

g- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

h- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

ı- İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. (Şartname ihale günü saat 09.15’e kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)

i- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

4- Son müracaat tarihi en geç 12.12.2023 Salı günü saat 09.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

İlan Olunur.

Son Eklenen Haberler
Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör